Přímá volba

pevná linka: +420 376 382 294

Legislativní činnost

  


Projektová činnost ve výstavbě

Jsme zpracovateli projektových dokumentací ve všech stupních výstavby.

Obory naší specializace jsou “technologické zařízení staveb” a “stavby vodního hospodářství”, jsme autorizovanou osobou dle ČKAIT.

Pro tvorbu dokumentací používáme nejmodernější CAD platformy a 3D modelování technologií v Autodesk Inventor.

Pro tvorbu výkazů výměr a kalkulací využíváme rozpočtový software KROS4 s aktuální cenovou soustavou ÚRS.Legislativní servis, revize


Ve smyslu legislativních povinností provozovatele zajišťujeme "legislativní servis" provozů se specializací na vyhrazená zařízení plynová, tlaková, elektrická, zdvihací a v oblastech BOZP a PO. Našimi zákazníky jsou především provozovatelé čistíren odpadních vod, bioplynových stanic, průmyslových a výrobních podniků.

V rámci legislativního servisu provádíme:

VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

 • výchozí a pravidelné revize a kontroly plynových zařízení dle Vyhl.č. 85/1978 Sb.
 • funkční zkoušky vyhrazených plynových zařízení za účasti TIČR
 • tlakové a těsnostní zkoušky plynovodů a plynových zařízení
 • měření plynotěsností nádrží dle ČSN 756415 (vyhnívací nádrže na ČOV, fermentory na BPS)
 • školení obsluhy plynových zařízení dle požadavku Vyhl.č. 21/1979 Sb.
 • školení obsluhy pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • zpracování a legislativní aktualizace provozní dokumentace - Místní provozní řád plynového zařízení
 • zpracování a legislativní aktualizace Dokumentace o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č.406/2004 Sb.

VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

 • výchozí revize tlakových nádob TNS (dle Vyhl.č.18/1979 Sb.)
 • pravidelné revize tlakových nádob TNS (revize provozní-vnitřní-zkoušky těsnosti-tlakové zkoušky dle Vyhl.č.18/1979 Sb.)
 • tlakové zkoušky potrubních rozvodů
 • kontroly tlakových zařízení a kotlů
 • pravidelné odborné prohlídky kotelen dle Vyhl.č. 91/1993 Sb.
 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)
 • školení topičů dle požadavku Vyhl.č. 91/1993 Sb.
 • zpracování a legislativní aktualizace provozní dokumentace - Provozní řád kotelny

BOZP a PO

 • kontroly zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, prováděné formou pravidelných auditů
 • pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • školení zaměstnanců v oblasti PO, preventivní požární hlídky a preventisty PO
 • zpracování směrnic BOZP, kategorizace prací, identifikace rizik, směrnice pro OOPP
 • zpracování směrnic PO, požární řád, poplachová směrnice, evakuační plán, operativní karta zásahu
 • zpracování dokumentace ochrany životního prostředí - havarijní plán