Revize, školení, BOZP

Revize a zkoušky vyhrazených zařízení

 

Vyhrazené plynové zařízení
 • výchozí a pravidelná revize plynových zařízení dle Vyhl.č. 85/1978 Sb.
 • pravidelná kontrola plynových zařízení dle Vyhl.č. 85/1978 Sb.
 • tlaková zkouška plynovodu
 • měření plynotěsnosti nádrže dle ČSN 756415
 • funkční zkouška bioplynové stanice
 • Školení obsluhy plynových zařízení dle požadavku Vyhl.č. 21/1979 Sb.
 • Školení práce v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vyhrazené tlakové zařízení
 • výchozí revize tlakových nádob TNS (dle Vyhl.č.18/1979 Sb.)
 • pravidelná revize tlakových nádob TNS (revize provozní-vnitřní-zkoušky těsnosti-tlakové zkoušky dle Vyhl.č.18/1979 Sb.)
 • tlaková zkouška potrubního rozvodu
 • kontrola tlakových zařízení a kotlů
 • pravidelná odborná prohlídka kotelny dle Vyhl.č. 91/1993 Sb.
 • Školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)
 • Školení topičů dle požadavku Vyhl.č. 91/1993 Sb.

 

Osvědčení revizních techniků a oprávnění společnosti:

Vlastními zaměstnanci pokrýváme:

 • 3 zaměstnanci s osvědčením k činnosti : revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení (rozsah a,b,c,d,e,f,g)
 • 3 zaměstnanci s osvědčením k činnosti : revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

revize plyn

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana je nedílnou součástí každého podnikatelského subjektu. Morální odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců musí být zásadním předpokladem každého zaměstnavatele bez ohledu na povahu jeho předmětu podnikání.

V rámci BOZP a PO pro naše zákazníky zajišťujeme:
 • Poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO
 • Zpracování auditu skutečného fyzického stavu objektů a zařízení v rámci BOZP a PO
 • Zpracování auditu vedení dokumentace BOZP a PO
 • Pravidelnou kontrolu zajišťování BOZP a PO
 • Zpracování dokumentace BOZP a PO
V rámci zpracování dokumentace BOZP a PO pro naše zákazníky zpracováváme:
 • Směrnice BOZP a PO
 • Kategorizaci prací
 • Identifikace rizik
 • Směrnice pro OOPP
 • Provozní řády (dopravy, provozování technologických celků, místní provozní řády, …)
 • Technologické postupy jednotlivých činností
 • Harmonogramy revizí, zkoušek, kontrol a servisů
 • Požární řády
 • Poplachové směrnice
 • Evakuační plány
 • Operativní karty zásahu
 • Provozní deníky pro provozovaná zařízení
V rámci školící činnosti BOZP a PO pro naše zákazníky provádíme školení zaměstnanců:
 • BOZP
 • PO
 • preventivní požární hlídka a preventista PO
 • seznámení s interními firemními předpisy a směrnicemi

Vlastními zaměstnanci pokrýváme:

 • 3 zaměstnanci s osvědčením k činnosti : zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Osvědčení techniků BOZP a PO:

pobozp