Provozní dokumentace

Provozní dokumentace je nedílnou a důležitou součástí každého technologického celku. Požadavky na nutnost vedení a rozsah této provozní dokumentace předepisuje platná legislativa ČR a jednotlivé Technické normy a předpisy. V řadě případů provozovatel podceňuje vedení této dokumentace včetně její pravidelné aktualizace vlivem legislativní novelizace nebo změny provozních podmínek.

Preciznost provedení provozních dokumentací včetně seznámení a proškolení obsluhy s jejím obsahem zaručuje provozovateli nejen zvýšení bezpečnosti provozu, ale rovněž i ekonomické zhodnocení provozu vlivem provozní orientace obsluhy a omezení případných škod při neočekávaných situacích nebo haváriích.

Pro tyto účely zajišťujeme zpracování provozních dokumentací se specializací na:

Místní provozní řád plynových zařízení v souladu s vyhláškou určující vyhrazená plynová zařízení a jejich zabezpečení provozu č.21/1979Sb. a dle ČSN 38 6405.

Místní provozní řád kotelny v souladu s vyhláškou č.91/1993Sb. a nařízením vlády č.101/2005Sb.

Dokumentace o ochraně před výbuchem v souladu s nařízením vlády č.406/2004Sb.

Provozní řád zdroje znečištění ovzduší v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č.201/2012Sb.

Havarijní plán ochrany vod v souladu s vyhláškou č.450/2005Sb. a se zákonem č.254/2001Sb. o vodách

Dokumenty požární ochrany v souladu se zákonem č.133/1985Sb. a vyhláškou č.246/2001Sb.
- Požární řád
- Požární poplachová směrnice
- Požární evakuační plán
- Operativní karta zásahu

Dokumentace BOZP
- Podnikové směrnice BOZP
- Kategorizace prací
- Identifikace rizik
- Směrnice pro OOPP

Ostatní provozní dokumentace:
- Provozní řád technologických celků
- Havarijní plán
- Havarijní karta postupu
- Technologický postup